Дирекция „Специфична одитна дейност“

Директор: Ясен Марков

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5230; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция „Специфична одитна дейност"

 

Отдел „Инженерна специфична одитна дейност"

Отделът осъществява специфични одитни дейности в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства и регламентите на Европейския съюз  отнасящи се до управлението и контрола на средствата, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013 г., от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г., от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност" за програмен период 2014 - 2020 г., от Програмата по Фонд „Вътрешна сигурност“, Програмата по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021 - 2027 г., от Европейските фондове за споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г. и по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, от двустранните програми за Европейско териториално сътрудничество, Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и други програми и донори, като осигурява необходимата за тази цел техническа и друга експертиза.

Отдел „Инженерна специфична одитна дейност“ изпълнява следните функции:

 1. извършва проверки на проведени процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, Постановление № 160/2016 г. и Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG); 
 1. извършва проверки за спазването на правилата за предоставяне на държавна помощ; 
 1. извършва проверки за спазване на хоризонталните принципи за фондовете, в т.ч. на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“; 
 1. участва в извършването на проверки на място на строителните  обекти, които са част от проектите по оперативните програми одитирани от Агенцията; 
 1. изготвя становища по комплексни инженерни въпроси, възникнали в хода на одитната дейност; 
 1. извършва анализ на риска за строителни проекти проверявани в процеса на одитните дейности, включително за целите на ежегодната актуализация на риск анализа за стратегиите за одитна дейност; 
 1. извършва текущи прегледи на качеството на одитната дейност;

Работата се организира в съответствие с наръчника за одит на агенцията, при което се прилага система за контрол на качеството, която включва :

 1. Първо ниво на контрол

Разпределението на служители от отдела за извършване на проверки на първо ниво на контрол, която се извършва  въз основа на получена заявка от съответната дирекция на специализираната администрация с информация за необходимите проверки: брой и предмет на обществените поръчки с инженерна насоченост, естество на необходимите проверки/ проверка на процедури по ЗОП или проверки на място/, проверки  за спазване на правилата на държавните помощи, респ. хоризонталните принципи, и др.

Определените служители от отдела се включват в одитния екип по съответната програма със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Резултатите от извършените проверки от служителите на отдела се документират в приложимия за проверката контролен лист.

 1. Текущи прегледи на качеството

2.1. контрол на качеството на извършените проверки на процедури за избор на изпълнител на проекти с инженерно направление;

2.2. контрол на качеството на извършените проверки на строителни проекти или за спазването на хоризонталните принципи по фондове и програми;

2.3. контрол на качеството на заключенията в проектите на окончателни доклади за резултатите от проверки на проекти, касаещи констатации за обществени поръчки и физическо изпълнение на проекти;

2.4. изготвянето на становища по технически въпроси свързани с подготовката, възлагането и изпълнението на дейности по проверяваните операции;

Разпределението на одиторите за извършване на контрол на качеството по проверки на строителните обекти се извършва от началник отдел „Инженерна специфична одитна дейност“ или определено от него лице, след съгласуване с директора на дирекция СОД Резултатите от извършения контрол на качеството се документират в работните документи в режим „проследяване на промените“.

 1. Последващи проверки на качеството на одитната дейност.

 Включват прегледи за наличие на отклонения от законодателството за обществени поръчки/избор на изпълнител, по отношение на процедури, проверени по време на одитния ангажимент.

Началникът отдела  контролира изпълнението на възложените задачи на служителите в отдела, включително подготвени становища, извършен анализ на риска и др., дава инструкции на служителите, като изпраща прегледаните и одобрени констатациите в проверените поръчки, за одобрение от директора на дирекция СОД.

 

Отдел „Правна специфична одитна дейност"

Отделът извършва специфични одитни дейности в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства и регламентите на Европейския съюз отнасящи се до управлението и контрола на средствата, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013 г., от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г., от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност" за програмен период 2014 - 2020 г., от Програмата по Фонд „Вътрешна сигурност“, Програмата по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021 - 2027 г., от Европейските фондове за споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г. и по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, от двустранните програми за Европейско териториално сътрудничество, Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и други програми и донори, като осигурява необходимата за тази цел правна експертиза.

Отдел „Правна специфична одитна дейност“ изпълнява следните функции: 

 1. извършва проверки, свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки, дейности възложени съгласно Постановление на Министерския съвет 160/2016 г. и Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG), за спазване на правилата за държавни помощи, хоризонталните принципи за фондовете, в т. ч. принципа за „ненанасяне на значителни вреди“; 
 1. участва в извършването на проверки на място за операции и проекти одитирани от Агенцията; 
 1. оказва правна помощ при осъществяването на конкретни одитни ангажименти по фондове и програми на Европейския съюз и други донори; 
 1. изготвя становища по комплексни правни въпроси, възникнали в хода на одитната дейност; 
 1. извършва текущи прегледи на качеството на одитната дейност; 
 1. извършва и участва в последващи проверки на качеството на одитната дейност; 
 1. анализира резултатите от одитните ангажименти с оглед правилното прилагане на нормативните актове; 
 1. при необходимост подпомага разработване на одитната методология на агенцията, свързана със специфичните дейности на дирекцията; 
 1. изпълнява други допълнително възложени от директора на дирекцията или от изпълнителния директор на агенцията дейности в рамките на компетенциите на отдела.

Работата се организира в съответствие с наръчника за одит на агенцията при което се прилага система за контрол на качеството, която включва :

 1. Първо ниво на контрол на обществени поръчки, правила на възлагане и др.

Разпределя служители от отдела за извършване на проверки на първо ниво на контрол, въз основа на получена заявка от съответната дирекция на специализираната администрация с информация за необходимите проверки: брой и предмет на обществените поръчки, естество на необходимите проверки/ проверка на процедури по ЗОП или проверки на място/, проверки  за спазване на правилата на държавните помощи, респ. хоризонталните принципи,  и др.

Определените служители от отдела се включват в одитния екип по съответната програма със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Резултатите от извършените проверки от служителите на отдела се документират в приложимия за проверката контролен лист.

 1. Текущи прегледи на качеството

2.1. контрол на качеството на извършените проверки на процедури за избор на изпълнител;

2.2. контрол на качеството на извършените проверки или за спазването на хоризонталните принципи по фондове и програми;

2.3. контрол на качеството на заключенията в проектите на окончателни доклади за резултатите от проверки на проекти, касаещи констатации за обществени поръчки, физическо изпълнение на проекти или за спазването на хоризонтални принципи за фондове и програми - преглед на обосноваността на направените заключения;

2.4. изготвяне на становища при обсъждане на конкретни проблеми при проверка на обществени поръчки и  постъпило искане от одиторите водещи проверката.

Разпределението на одиторите за извършване на контрол на качеството по проверки на обществени поръчки  се извършва от началник отдел „Правна специфична одитна дейност“ или определено от него лице, след съгласуване с директора на дирекция „СОД“. Резултатите от извършения контрол на качеството се документират в работните документи в режим „проследяване на промените“. Началник отдела контролира изпълнението на възложените задачи и дава инструкции на служителите в отдела, включително преглежда и съгласува подготвени становища, попълнени документи, формулирани констатации и други.   

 1. Последващи проверки на качеството на одитната дейност.

 Включват прегледи за наличие на отклонения от законодателството за обществени поръчки/избор на изпълнител, по отношение на процедури, проверени по време на одитния ангажимент. 

 1. Предоставяне на правни становища

Началникът на отдела възлага изготвянето и съгласува правни становища изготвени от служител/и на отдела.  

 1. Участие в разработване на одитна методология за агенцията и други задачи.

Началникът на отдела определя служители на отдела в зависимост от естеството на задачата.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация