Дирекция ОССПО

Директор: Петрана Павлова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Одити на средствата по социална политика и образование" осъществява специфични одитни дейности по оперативните програми, свързани със социалната политика и заетостта, образованието и съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмни периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г., както следва:

Одитната дейност по оперативните програми се извършва в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти, както и съгласно утвърдени от изпълнителния директор на агенцията Одитни стратегии.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки, подход и методология, образци на работните документи,  разпределение на работата между одиторите, времеви график за изпълнение на проверките.

За резултатите от извършените проверки се изготвя предварителен одитен доклад, съдържащ констатации, препоръки и предварителни заключения. Докладът се предоставя на одитираните структури и други заинтересовани лица, които могат да представят становища. Вземайки предвид всички постъпили в определения срок коментари и становища, се издава окончателен одитен доклад. На всеки етап от изпълнението на одитните ангажименти се извършва текущ преглед на качеството.

На база на цялата извършена одиторска работа, Дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование" изготвя годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) №223/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Тези документи се предоставят в определените срокове на службите на Европейската комисия, в това число на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване" и Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика".

Дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование"  периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита по шесте оперативни програми, описани по-горе.

Дирекцията участва в планирането на дейността на агенцията, разработването на одитната методология и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]