Дирекция ОСТСДП

Директор: Искра Торбова - Христова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" осъществява специфични одитни дейности по програмите за Европейско териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021-2027 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, както и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Дирекцията осигурява участие в групите на одиторите по програмите за Европейско териториално сътрудничество, като изпълнява съответните одиторски ангажименти на територията на Република България.

Одитната дейност по програмите и фондовете се извършва в съответствие с приложимата нормативна уредба, указанията на донорите и международно признатите одитни стандарти, както и съгласно утвърдени от изпълнителния директор на агенцията Одитни стратегии, когато е приложимо.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки (ако е приложимо), подходът и методологията на извършване на одита, образците на работни документи, разпределението на работата между одиторите и времевия график за изпълнение на проверките.

Резултатите от извършените проверки се обобщават и изготвените констатации и препоръки се предоставят на одитираните структури и други заинтересовани лица за представяне на становища. След анализ на всички постъпили в определения срок коментари и становища се изготвят крайните заключения по формулираните констатации и се издава окончателен одитен доклад/документи за представяне на окончателните резултати от ангажимента. На всеки етап от изпълнението на одитните ангажименти се извършва текущ преглед на качеството.

По програмите за трансгранично сътрудничество, за които ИА ОСЕС е Одитен орган, дирекцията координира работата на групите на одиторите, методологията, извършването на проверките и контрола на качеството на одитната дейност, извършена от членовете на групите на одиторите в съответните държави, обобщава резултатите и ги докладва на службите на Европейската комисия.

Където е приложимо, на базата на цялата извършена одиторска работа, дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" изготвя годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Регламент (ЕО) № 718/2007 г. на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ, L 170, 29.06.2007 г.), Регламент № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, както и годишен одитен доклад и одиторско становище по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Докладите, становищата и декларациите за приключване се изготвят на основание на приложимите регламенти и указания и се предоставят в определените срокове на службите на Европейската комисия и другите донори. 

Дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, донорските организации и с други институции и органи в страната и в чужбина, в областта на ангажиментите по описаните по-горе програми. .

Дирекцията участва в планирането на дейността на агенцията, разработването на одитната методология и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация