Дирекция ОСТСДП

Директор: Искра Торбова - Христова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" осъществява специфични одитни дейности по програмите за териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз, както и одитни дейности по други програми и фондове, както следва:

Одитната дейност по програмите и фондовете се извършва в съответствие с приложимата нормативна уредба, указанията на Европейската комисия и другите донори и утвърдената от изпълнителния директор на агенцията одитна методология.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки (ако е приложимо), подходът и методологията на извършване на одита, образците на работни документи, разпределението на работата между одиторите и времевия график за изпълнение на проверките.

Резултатите от извършените проверки се обобщават и изготвените констатации и препоръки се предоставят на одитираните структури и други заинтересовани лица за представяне на становища. След анализ на всички постъпили в определения срок коментари и становища се изготвят крайните заключения по формулираните констатации и се издава окончателен одитен доклад. На всеки етап от одитния ангажимент се извършва текущ преглед на качеството на изпълнение на ангажимента.

По програмите за трансгранично сътрудничество, за които ИА ОСЕС е Одитен орган, дирекцията координира работата на групите на одиторите, методологията, извършването на проверките и контрола на качеството на одитната дейност, извършена от членовете на групите на одиторите в съответните държави, обобщава резултатите и ги докладва на службите на Европейската комисия.

Където е приложимо, на базата на цялата извършена одиторска работа, дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" изготвя годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по съответните програми. Докладите, становищата и декларациите за приключване се изготвят на основание на приложимите регламенти и указания и се предоставят в определените срокове на службите на Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика", Генерална дирекция „Образование и култура", Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи") и другите донори. 

Дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, донорските организации и с други институции и органи в страната и в чужбина.

Дирекцията участва в планирането на дейността на агенцията, разработването на одитната методология и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]