Обсъждане на новите видове нередности в областта на обществените поръчки с представители на ОПТТИ

На 28.08.2019 г. в гр. София по покана на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, се проведе обучение във връзка с измененията в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обнародвани на 23.08.2019 г.

Г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" в Одитния орган представи пред служителите на Управляващия орган и бенефициентите на Оперативната програма изменените видове нередности и съответстващите им процентни показатели на финансови корекции по Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата.

Измененията в наредбата произтичат от приетите от Европейската комисия на 14.05.2019 г. нови Насоки за определяне на финансови корекции за нарушения на законодателството по обществени поръчки, в които са отразени принципите, критериите и приложимите размери на финансови корекции, прилагани от Комисията.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]