Обсъждане на грешките при възлагане на обществени поръчки с представители на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

На 18.12.2020 г. чрез системата WebEx се проведе онлайн обучение на бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

По покана на Управляващия орган на ОПРР в обучението като гост-лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Одитния орган.

Г-жа Бурова представи пред повече от 100 представители на бенефициенти на оперативната програма и служители на Управляващия орган най-често допусканите грешки при възлагането на обществени поръчки, които представляват нередности и водят до налагане на финансови корекции.

Акцент в обучението беше модул, посветен на нарушенията, свързани с нередността по т. 14 „Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно“ от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции.

Тази нередност е обвързана със сериозна финансова корекция в размер на 25 % и обхваща два основни типа нарушения, пряко свързани с работата на комисията за провеждане на процедурата – случаите, в които избраният за изпълнител не отговаря на първоначално обявените условия на възложителя, но въпреки това не е отстранен от участие и с него е сключен договор, както и случаите, в които е налице незаконосъобразно отстраняване на участниците.  

По време на отворена дискусия участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и поставиха казуси, свързани с темата. Обучението е добра основа за обмяна на опит, която ще спомогне за избягване на грешките при възлагане на обществените поръчки и успешното изпълнение на проектите по програмата.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]