ПРОВЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ОПИТЪТ И ПРАКТИКАТА НА ИА ОСЕС КАТО ОДИТОР НА ПРОЕКТИ ПО ЕСИФ

На 23.07.2021 г. се проведе онлайн обучение на служителите от звеното за осъществяване на първо ниво на контрол към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По покана на Националния орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014 -2020 в обучението като гост-лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Агенцията.

Г-жа Бурова представи опита и практиката на ИА ОСЕС като одитор на проекти по ЕСИФ при извършването на проверки на обществени поръчки.

Специализираният обучителен семинар се проведе във връзка с преструктуриране на системата за първо ниво на контрол по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014 -2020. Обучението е предпоставка за повишаване на знанията и уменията на контрольорите и добра основа за обмяна на опит, която ще спомогне за извършването на качествени проверки и успешно изпълнение на проектите по програмата.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]