Доклад от мисията на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент в България, вкл. среща с ИА ОСЕС

article image

1 юни 2022 г. – Доклад от мисията на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент в България, вкл. среща с ИА ОСЕС

През юни на интернет страницата на Европейския парламент беше публикуван доклад от проведена в периода 11-13 април 2022 г. мисия на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент в София. Докладът може да бъде намерен на адрес https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-CR-732539_EN.pdf (за лесен достъп копирайте линка в браузър). По покана на CONT се състоя среща на 11 април 2022 г., в която участваха изпълнителният директор и директорите на дирекции в ИА ОСЕС и делегацията на Европейския парламент, както и наблюдатели от Европейската комисия.

От страна на представителите на Европейския парламент бяха поставени въпроси относно прилаганите в Агенцията процедури за борба с корупцията, ниския брой потвърдени от прокуратурата случаи на измами с еврофондове, плана за осигуряване на ефективни одити по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, обезпеченост на одитната дейност с административен капацитет и др. Одитиният орган представи дейността си, включително по превенция на измамите и нередностите – чрез издаваните доклади, публично представяните и чрез интернет годишни анализи на грешките и организираните обучения. Дейността на Одитния орган се одитира регулярно от страна на Европейската комисия и Европейската сметна палата. Възприетите антикорупционни практики и методология в Одитния орган са разработени съгласно Международните одиторски стандарти на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и стандартите на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ). Отчетен беше високият брой наложени досега финансови корекции в сегашния програмен период, като основната причина за това са допуснатите нарушения при възлагане на обществени поръчки.

В изнесената от изпълнителния директор презентация бяха описани дейностите по извършване на одити на системите, операциите и на отчетите, одитираните програми, вида на проверките – документални и на мястото на проекта, прилагането на единния одитен подход, както и резултатите от одитната работа. В резюме, към април 2022 г. за одитирания програмен период са финализирани 67 системни одитни доклади и 44 от одити на операциите, проверени са 1019 проекта. Текущо се извършват 6 одита на операциите и 8 одита на системите. Посочен беше също така процентът грешка и изпратените сигнали до прокуратурата, свързани със съмнения за измама по 76 проекта. Одитният орган като последната „линия на защита“ на европейския бюджет на национално ниво си поставя за цел стриктен контрол на разходването на средствата на българския и европейския данъкоплатец, като всяко евро следва да бъде похарчено законосъобразно, донасяйки максимална добавена стойност. 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]