Техническа среща на одитните органи и Европейската комисия по въпросите на ЕСИФ

10.06.2022 г. - Техническа среща на одитните органи и Европейската комисия по въпросите на ЕСИФ

На 10 юни 2022 г. се проведе виртуална Техническа среща на одитните органи и Европейската комисия по въпросите на ЕСИФ. Срещата беше модерирана от г-н Франк Себерт, директор на Съвместната одитна дирекция за кохезионна политика (DAC) към ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.

По време на срещата бяха обсъдени проекти на Насоки на ЕК по изпълнението на одиторската работа през програмен период 2021-2027, в т.ч. Насоки за оценка на системите за контрол и управление на държавите членки и Насоки относно годишните контролни доклади и одитни становища. Комисията представи оценка на опростените разходи по чл. 94 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и проучване по възлагане от Европейския парламент на тема единния одитен подход.

Изпълнителният директор на Агенцията г-жа Рангелова отправи запитване и заяви желанието на Одитните органи да получат своевременно от DAC методологията за проверка на конфликт на интереси, която Комисията е разработила и потвърди участието на ИА ОСЕС в инициативата за обмяна на опит между Одитните органи по Кохезионната политика. 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]