Обучение за служителите от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ

article image

15.06.2022 г. - Обучение за служителите от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ

На 15.06.2022 г. в гр. София, в залата на Агенцията г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в ИА ОСЕС, проведе обучение за 14 служители от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ.

В началото г-жа Рангелова, изпълнителен директор на ИА ОСЕС, обърна внимание на участниците върху рискови аспекти при верификация на разходи за обществени поръчки по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР.

Г-жа Бурова представи подхода на Агенцията при проверки на разходи за обществени поръчки, който е натрупан в резултат на одитната практика и обмена на опит с колегите от службите на Европейската комисия.

Един от акцентите в обучението бяха нарушенията, свързани с необосновано ограничение на участниците и съответстващите на него типове нередности по т. 10, 11 и 12 от Насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение на Европейската комисия от 14.5.2019 г. Представен беше обхватът на нередностите и приложимите размери финансови корекции, кога е налице необосновано ограничение, както и примери от одитната практика.

Също така бяха представени нередностите по т. 14 и сл. от Насоките на ЕК и приложимите размери финансови корекции за нарушения, свързани с разглеждането и оценката на офертите на избрания изпълнител и на отстранените участници.

Обърнато беше специално внимание на подхода за управлението на риска от измами съгласно Насоките на Европейската комисия „Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите“ (EGESIF_14-0021-00 – 16/06/20214), както и отговорностите на Националния орган при наличие на индикатори на измама.

Обучението е предпоставка за повишаване на знанията и уменията на експертите, които участват в процедурите за верификация на разходите от страна на Националния орган, както и за извършването на качествени проверки и успешно изпълнение на проектите по програмата.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]