Комитети за наблюдение на ОПРЧР и ОПНОИР и техническа среща с Европейската комисия

article image

В периода 21-23 юни 2022 г. г-жа Петрана Павлова, директор на дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование“ към ИА ОСЕС, взе участие като представител на Одитния орган в техническа среща с представители на Европейската комисия, както и в Комитетите за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитията се проведоха в гр. Пловдив.

Комитетът за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020, който проведе заседание на 22 юни, извърши преглед на напредъка в изпълнението на Оперативната програма в рамките на периода 2014-2020 г., както и одобри четиринадесет операции за финансиране по Програмата за развитие на човешките ресурси за следващия програмен период.

Сред тези операции са:

- „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, насочена към подкрепа, менторство и адаптиране на условията на труд за хора в неравностойно положение и с трайни увреждания;

- „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ с основна цел развитие на социалната и солидарната икономика;

- „Адаптирана работна среда“, насочена към разработване на по-устойчиви модели на организация на труда и по-устойчива трудова среда;

- „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, свързана с придобиване и повишаване на професионалната квалификация на над 13 000 заети;

- „Грижа в дома“, насочена към зависимите от грижа лица с увреждания и възрастни хора,

- „Бъдеще за децата“, насочена към превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот, както и други.

Комитетът за наблюдение на ОПНОИР 2014-2020 на свой ред обсъди и одобри методология и критерии за подбор за две операции по Програма „Образование“ 2021-2027 – „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование” и „Модернизиране на професионалното образование и обучение”. Първата операция цели насърчаване на потенциала за личностно развитие и трайното приобщаване на ученици от уязвими групи в рамките на образователния процес. Втората е насочена към инвестиции както в адаптирането на образователния процес към динамиката на пазара на труда и професиите на бъдещето, така и в подготовката на педагогическия персонал и учениците в системата на професионалното образование.

Управляващият орган на ОПНОИР запозна Комитета с напредъка по изпълнението на Оперативната програма, както и с проекта на Насоки за изготвяне на програми за устойчиво развитие с бизнес планове на Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, изградени по Приоритетна ос 1.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]