ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ИА „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС“ В ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА

В публикувания на страницата на Европейската сметна палата Годишен доклад относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2021 г. българският одитен орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“ - е посочен като пример за добра практика.

Годишният доклад относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2021 година беше публикуван на страницата на Европейската сметна палата през месец октомври 2022 г. Докладът е изготвен в изпълнение на правомощията на ЕСП по чл. 287 от Договора за функционирането на ЕС и чл. 258 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета. Пълният текст на доклада може да бъде прочетен на следния линк (страници 5-309):  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf Годишният доклад на ЕСП представлява основа за процедурата по освобождаване от отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС. В рамките на тази процедура Европейският парламент решава дали Комисията е изпълнила задоволително отговорностите си на разпоредител с бюджетни средства.

С доклада ЕСП представя декларация за достоверност относно надеждността и точността на финансовите отчети на службите на ЕК, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази декларация е базирана на проверки дали всички приходи в бюджета на ЕК са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, в съответствие с принципа за добро финансово управление.

Резултатите от одитната работа на ЕСП по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд е представена в Глава 5  „Сближаване, устойчивост и ценности“ от посочения доклад на ЕСП (на страници 151-200).

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ - българският одитен орган по посочените фондове - е единствен добър пример в посочената глава на доклада (стр.180, Каре 5.8), както следва:

"Сътрудничество между управляващите и одитните органи

Българският одитен орган си сътрудничи с управляващите органи, като публикува на своя уебсайт:

  • своите контролни листове за одит на системите и одит на операциите (включително относно възлагане на обществени поръчки и държавни помощи), които управляващите органи следва да използват според случая;
  • ежегоден анализ на грешките, установени в одитната му дейност;
  • обобщен анализ на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, както и насоки за избягването им.

Не бяха установени нередности по отношение на операциите, проверени от този одитен орган и включени в извадката на ЕСП за 2021 г."

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация