Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

30 Август 2019 г.

Обсъждане на новите видове нередности в областта на обществените поръчки с представители на ОПТТИ


На 28.08.2019 г. в гр. София по покана на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, се проведе обучение във връзка с измененията в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обнародвани на 23.08.2019 г.

още ...19 Април 2019 г.

Обучение на Одитния орган на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност“


В периода 15-17 април 2019 г., в гр. Велинград се проведе обучение на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност".

още ...