Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

23 Януари 2020 г.

Публикуван анализ на нередностите


Публикуван е традиционният анализ на установените от Одитния орган нередности
Традиционният анализ на нередностите е публикуван на адрес: http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25. За пръв път съдържа информация и за нередностите, извън нарушенията на законодателството по обществени поръчки.
Анализът обхваща статистическа информация за подхода при проверките на проектите и определяне на финансовото влияние на нарушенията, както и обобщено представяне на видовете установени нередности. Целта на анализа е да представи подхода на Одитния орган. Той може да послужи за превенция на нередностите при изпълнение на финансираните със средства от ЕС проекти чрез въвеждането на подходящи мерки от страна на Управляващите органи и от страна на бенефициентите.
И тази година обобщението на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им се съдържа в отделен документ, който може да намерите на същия адрес. Същото е обновено съобразно актуалната практика на Одитния орган.

 

 

още ...30 Август 2019 г.

Обсъждане на новите видове нередности в областта на обществените поръчки с представители на ОПТТИ


На 28.08.2019 г. в гр. София по покана на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, се проведе обучение във връзка с измененията в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обнародвани на 23.08.2019 г.

още ...