Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

19 Април 2019 г.

Обучение на Одитния орган на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност“


 В периода 15-17 април 2019 г., в гр. Велинград се проведе обучение на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност".

още ...15 Февруари 2019 г.

РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДОГОВОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪНШНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС (PRAG) ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕКСПЕРТИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


На 11.02.2019 г. в МРРБ по покана на г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, се проведе работна среща с представители на Управляващия орган по програми ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС 2014-2020. Г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" в Одитния орган изнесе презентация на тема „Опитът на Одитния орган в областта на нередностите по провеждане на процедури за избор на изпълнител по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)".  По време на срещата беше споделена практиката на Одитния орган, често срещаните грешки и добри практики от работата по проверки на процедури за избор на изпълнител по PRAG. В срещата участваха 23 представители на Управляващия орган.